Naujienos

Kokią vertę kuria nepriklausomi darželiai?

2023-04-02

Ikimokyklinio ugdymo svarba pripažįstama kaip kurianti tvirtą pagrindą tolimesniam mokymuisi (mokykloje ir visą gyvenimą) bei vaikų gerovei. Siekiant išsiaiškinti, kokią vertę švietimo sistemoje kuria nepriklausomi (pelno nesiekiantys) darželiai, Nacionalinis švietimo NVO tinklo (toliau – Tinklas) kartu su Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos mokslininkais atliko kokybinį tyrimą.

2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. atliktame tyrime remtasi naujausiais tarptautiniais ir nacionaliniais ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais. Jame išskirti šie paslaugos kokybės aspektai: prieinamumas, darbuotojai, ugdymo programa, veiklos stebėsena ir vertinimas. Tyrimas atskleidžia, kaip kokybę supranta nepriklausomų (pelno nesiekiančių) ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai ir tokias įstaigas pasirinkę tėvai. Taip pat apžvelgiama, kaip šių įstaigų teikiamas paslaugas vertina savivaldybių specialistai, atsakingi už ikimokyklinį ugdymą.

„Investuodami į ikimokyklinį ugdymą gauname didžiulę grąžą. Todėl nuo ankstyvo amžiaus turime sudaryti tokias sąlygas, kad vaikai galėtų ir norėtų mokytis – žaisdami, būdami gamtoje, betarpiškai bendraudami ar veikdami kartu. Nevyriausybiniuose darželiuose, kurie veikia bendruomeniniais principais, kuriama įtrauki, skirtingiems poreikiams pritaikyta aplinka ir programos padeda atsiskleisti vaikų asmenybėms, jų gebėjimams“, – sako Tinklo vadovė Judita Akromienė.

Pagrindinės tyrimo išvados, remiantis pelno nesiekiančių ikimokyklinių įstaigų vadovų, mokytojų ir jas pasirinkusių tėvų fokus grupių diskusijų rezultatais:

 • Paslaugų prieinamumas:
  • Sudaromos sąlygos ugdytis įvairaus amžiaus vaikams.
  • Lankstūs lankymo modeliai, neapsiribojama tik priežiūra.
  • Autentiškų ugdymo modelių įvairovė, lanksčios adaptacijos sistemos.
  • Vaikui ir darbuotojams palanki aplinka.
  • Paslaugų teikimas grindžiamas vertybėmis.
 • Darbuotojai:
  • Pedagogai turi profesinių žinių ir gebėjimų, gerai išmano vaiko raidą ir ikimokyklinio ugdymo pedagogiką.
  • Sudaromos sąlygos dirbti aukštos kvalifikacijos pedagogams.
  • Darbuotojų profesinė meistrystė lemia geresnius vaiko raidos rezultatus.
  • Pedagogams labai svarbus steigėjų požiūris ir parama, kuri reiškiasi per santykių plėtotę, kolegialumo, vertybių raišką, sąlygų kūrybinei laisvei, savirealizacijai sukūrimą.
 • Ugdymo programos:
  • Kuriamos autentiškos (Valdorfo, lauko, humanistinės ir/ar pan.) programos, kuriose dominuoja menu, žaidimais ar ugdymu gamtoje grįstos ugdymo kryptys.
  • Įtrauki, demokratiška, dalyvaujamoji ugdymo aplinka.
 • Stebėsena ir vertinimas:
  • Sąlygos suinteresuotoms pusėms aktyviai dalyvauti ir tarpusavyje bendradarbiauti (tiek pedagogams, tiek tėvams).
  • Siekiant užtikrinti kokybę, labiausiai akcentuojamos įtraukimo iš išorės ir savarankiško įsitraukimo iniciatyvos.

Savivaldybių atstovai pabrėžė ikimokyklinio ugdymo prieinamumo aktualumą (naujų vietų kūrimą), įvedant visuotinį ikimokyklinį ugdymą ir ankstinant priešmokyklinį ugdymą. Būtent didesnė ikimokyklinių įstaigų įvairovė yra vienas iš ikimokyklinio ugdymo paslaugų kuriamos vertės kriterijų.

Tyrimo rengėja Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos prof. dr. Aušra Kazlauskienė teigiamai vertina tiek tyrimo duomenis, tiek nepriklausomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų teikiamas paslaugas Lietuvoje. Mokslininkės požiūriu, svarbus nevyriausybinių organizacijų indėlis tiek tobulinant Lietuvos švietimo politiką, tiek ir didinant paslaugų įvairovę bei gerinant jų kokybę.

„Perspektyvas pirmiausiai lemia politiniai veiksniai: kaip ir kada bus pripažintas ir laikomas lygiaverčiu trečiasis sektorius (NVO). Pastaruoju metu, ypač didesniuose miestuose, pradėjo trūkti ikimokyklinio ugdymo vietų. Besikuriančios pelno nesiekiančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos padeda užpildyti šį trūkumą. Tai reiškia, kad reikia sudaryti sąlygas paslaugos prieinamumui, įtraukiant nevyriausybines švietimo organizacijas“, – sako prof. dr. A. Kazlauskienė.

Kviečiame susipažinti su tyrimo ataskaita arba jos santrauka

Tyrimas atliktas projekto „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, lėšomis pagal 2022 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.