Tęsiamas projektas „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“

2024-03-25

Šiuo projektu siekiama stiprinti Tinklo ir kitų nevyriausybinių švietimo organizacijų gebėjimus dalyvauti švietimo kaitos procesuose: nacionaliniu ir vietos lygmenimis dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant paslaugas tokiose srityse, kaip ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, įtraukusis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, prisidėti prie švietimo būklės gerinimo ir ateities projekcijų kūrimo. 

Projekto tikslui pasiekti keliami uždaviniai:  

 • Toliau bus stiprinamas bendradarbiavimą švietimo srityje tarp vietos valdžios institucijų ir NVO bei Regionų plėtros tarybų (RPT) partnerių grupių, siekiant ilgalaikės strateginės jų partnerystės; 
 • Vykdoma advokacija, užtikrinant NVO mokyklų ir darželių veiklos ir finansinį tvarumą; 
 • Tobulinamas įvairių švietimo sričių reglamentavimas, susijęs su paslaugų prieinamumu, įvairove ir kokybe, teikiant siūlymus ir rekomendacijas atsakingoms valdžios institucijoms; 
 • Didinamas švietimo NVO veiklos efektyvumas, skatinant skirtingų sričių NVO bendradarbiavimą ir dalyvavimą teikiant švietimo paslaugas nacionaliniu ir regioniniu mastu. 

2023 m. įgyvendintos šios veiklos: 

 • Surengtos apskritojo stalo diskusijos su vietos švietimo NVO ir savivaldybių atstovais Kėdainių rajono ir Ukmergės rajono savivaldybėse. Ruošiantis diskusijoms, atliktos savivaldybių planavimo dokumentų ir NVO įtraukimo į švietimo paslaugų teikimą situacijos analizės. Pagal šias analizes parengti siūlymai dėl tvaraus NVO įtraukimo į sprendimų priėmimą ir švietimo paslaugų teikimą Kėdainių rajono savivaldybėje ir Ukmergės rajono savivaldybėje. Šiemet įvertinsime ar įvyko (kokie) pokyčiai;  
 • Su teisininkais parengtas nevyriausybinių mokyklų plėtros advokacijos planas bei surengta vieša diskusija su politikais „Nevyriausybinės mokyklos: kokią vertę jos gali sukurti Lietuvai?“
 • Kartu su Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu bei Aplinkosaugos koalicija surengtos dvejos tarpdisciplininės dirbtuvės: 
  – su akademikais Mintautu Gutausku ir Sandra Kaire antropoceno klausimais iš filosofinės ir iš ugdymo perspektyvų; 
  – su dr. Margarita Jankauskaite lyčių lygybės tema; 
 • Surengti du Tinklo narių strateginio planavimo posėdžiai;  
 • Parengta ir atsakingoms institucijoms išsiųsta 11 siūlymų. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2024 m. sausio–lapkričio mėn.  

Projektą „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“ finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal 2023-2024 m. Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.