NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės

2021-04-05

Nacionalinis švietimo NVO tinklas pradėjo įgyvendinti projektą „NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės“, kurį finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto tikslas – užtikrinti tvarų švietimo organizacijų į(si)traukimą į bendrą švietimo sistemą nacionaliniu ir vietos lygmenimis, atskleidžiant jų kuriamą vertę, stiprinant jų kaip socialinių partnerių gebėjimus bei skatinant švietimo sistemos kaitą.

Parengti projektą paskatino švietimo nevyriausybinių organizacijų situacija Lietuvoje. Nežiūrint to, kad šalyje sėkmingai veikia nemažai švietimo NVO, iki šiol nėra aišku, kokia jų vieta švietimo sistemoje, trūksta duomenų, kokią pridėtinę vertę ir kaip jos kuria. Dėl to švietimo NVO dažnai yra nuvertinamos ir nepagrįstai išstumiamos iš sistemos ir sprendimų priėmimo. Švietimo NVO, ypač regionuose, vis dar nepakankamai bendradarbiauja su sprendimų priėmėjais. Vienas iš Nacionalinio pažangos plano tikslų – mokymasis visą gyvenimą – Lietuvoje vis dar stringa, vyresniųjų suaugusiųjų organizacijos, neturi reikiamų resursų užtikrinti geresnę veiklos kokybę ir plėsti veiklą. Todėl būtina toliau stiprinti šias paslaugas teikiančias organizacijas.

Dėl švietimo sistemos, politinio ciklo, teisėkūros ir valstybės institucijų veiklos ypatumų, taip pat ir Covid-19 pandemijos poveikio, su švietimu susijusiems sprendimams reikia ilgalaikių nuoseklių pastangų, stebėsenos ir reguliaraus jų peržiūrėjimo bei atnaujinimo. Todėl šiuo projektu bus siekiama:

  • Toliau stiprinti Nacionalinio švietimo NVO tinklo ir kitų, ypač regioninių, švietimo organizacijų gebėjimus dalyvauti švietimo kaitos procesuose;
  • Įtraukti NVO į švietimo klausimų sprendimų priėmimą nacionaliniu ir vietos lygmenimis;
  • Įgyvendinti pilietinės visuomenės dalyvavimo valstybės valdyme, šiuo atveju švietimo srityje, principą.

Projekto uždaviniai ir numatytos veiklos:

  • Didinti NVO sektoriaus skaidrumą ir viešumą. Bendradarbiaujant su mokslininkais ir švietimo NVO specialistais, bus parengtos NVO kuriamos pridėtinės vertės švietimo sistemoje vertinimo metodologinės gairės ir atliktas pilotinis tyrimas. Jų pagrindu tikimasi vėliau parengti NVO dalyvavimo švietimo sistemoje vertinimo instrumentą.
  • Skatinti švietimo NVO į(si)traukimą į švietimo sistemą ir stiprinti jų bendradarbiavimą su valdžios švietimo institucijomis. Bus surengtas Tinklo narių strateginis posėdis ir parengtos NVO įsitraukimo strateginės gairės. Planuojama organizuoti švietimo NVO konferenciją, siekiant stiprinti jų gebėjimus ir informuotumą ir skatinant jas asocijuotis, įsitraukti į sprendimų priėmimo procesus savivaldybėse. Bus vykdoma valstybės institucijų veiklos bei teisėkūros stebėsena, kurios metu teikiami siūlymai dėl NVO vaidmens stiprinimo ir galimybių lygiateisiškai dalyvauti švietimo paslaugų teikime,  bus vykdoma valdžios institucijų advokacija.
  • Prisidėti prie Nacionalinio pažangos plano (NPP) įgyvendinimo. Bus vykdoma NPP švietimo srities uždavinių ir rodiklių stebėsena, sklaida ir advokacija neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukties, viešųjų paslaugų perdavimo NVO srityse. Numatoma stiprinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) sistemą programų kokybės ir paslaugų organizavimo srityse organizuojant 4 regioninius praktinius seminarus suaugusiųjų švietėjams, savivaldybių koordinatoriams ir besimokančiųjų bendruomenėms bei rengiant praktinius mokymus TAU vadovams apie švietimo programų rengimą.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2021 m. gruodžio 31 d.     

Projektą finansuoja