NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje

2023-03-20

Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Tinklas) nuo 2023 m. kovo mėn. įgyvendina projektą „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“.

Pagrindiniai projekto tikslai

Šiuo projektu siekiama stiprinti Tinklo ir kitų nevyriausybinių švietimo organizacijų gebėjimus dalyvauti švietimo kaitos procesuose: nacionaliniu ir vietos lygmenimis dalyvauti priimant sprendimus bei teikiant paslaugas tokiose srityse, kaip ikimokyklinis ir bendrasis ugdymas, įtraukusis ugdymas, neformalusis vaikų švietimas ir mokymasis visą gyvenimą, prisidėti prie švietimo būklės gerinimo ir ateities projekcijų kūrimo.

„Vienas iš pagrindinių Tinklo uždavinių – atsakingai ir profesionaliai vykdyti advokaciją tiek atstovaujant savo narius, tiek stebint bendrą švietimo situaciją Lietuvoje. Norime stiprinti kokybišką ir nuoseklų visuomenės interesų atstovavimą, formuojant ir įgyvendinant švietimo politiką. Todėl siekiame plėtoti nevyriausybinių švietimo organizacijų bendradarbiavimą su nacionalinės ir vietos valdžios institucijomis bei įstaigomis, ypač atsižvelgiant į esminių švietimo sričių pertvarką ir sparčią sistemos kaitą“, – pagrindinius projekto tikslus vardina Tinklo vadovė Judita Akromienė.

Projekto uždaviniai ir numatytos veiklos

Projekto tikslui pasiekti keliami uždaviniai ir numatytos įgyvendinti veiklos:

  • Stiprinti bendradarbiavimą švietimo srityje tarp vietos valdžios institucijų ir NVO bei Regionų plėtros tarybų (RPT) partnerių grupių (organizuoti apskritojo stalo diskusijas, teikti rekomendacijas savivaldybėms, organizuoti diskusiją su politinių partijų atstovais).
  • Didinti NVO mokyklų veiklos ir finansinį tvarumą (parengti ir pradėti įgyvendinti advokacijos planą).
  • Tobulinti įvairių švietimo paslaugų prieinamumą, įvairovę ir kokybę (atlikti teisės aktų (projektų) analizę ir teikti siūlymus dėl jų tobulinimo).
  • Didinti švietimo NVO veiklos efektyvumą (surengti strateginio planavimo posėdžius, tarpdisciplinines dirbtuves, parengti veiklos povekio matavimo kriterijus).

Taip pat bus plečiama Tinklo narystė, aktyviau įtraukiamos organizacijos į sprendimų priėmimo procesus, stiprinami jų atstovavimo gebėjimai,  tęsiama mokymosi visą gyvenimą įgyvendinimo, švietimo paslaugų perdavimo savivaldybėse stebėsena ir advokacija.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. kovo–gruodžio mėn. Sėkmingai įgyvendinus numatytas veiklas, projektas bus pratęstas 2024 metais.

Projektą „NVO kuriama vertė švietimo sistemos kaitoje“ finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal 2023-2024 m. Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą.