Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis

2018-11-06

Pradedamas įgyvendinti projektas „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis.

Projekto tikslas – sudaryti konkurencingą teisinę, administracinę ir finansinę aplinką nevyriausybinėms švietimo organizacijoms aktyviai dalyvauti švietimo politikos formavime ir įgyvendinime.

Atsižvelgiant į LR Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, kuriame reikalaujama sudaryti lygiavertes konkurencines sąlygas visiems paslaugų teikėjams, projektu numatoma prisidėti prie šių švietimo sričių pertvarkos ir tobulinimo:

  • neformaliojo vaikų švietimo tobulinimo,
  • pilietiškumo ugdymo turinio ir įgyvendinimo modelio pertvarkos formaliajame ir neformaliajame ugdyme,
  • neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtra,
  • valstybinių švietimo įstaigų funkcijų ir veiklos bei savivaldybių švietimo paslaugų optimizavimo.

Norint užtikrinti, kad aukščiau nurodytų švietimo sričių pertvarka turėtų ilgalaikį, kokybinį poveikį, bus vykdoma nuolatinė jų įgyvendinimo stebėseną, įskaitant kiekybinę ir kokybinę analizę bei įtraukiant į diskusijas ir siūlymų rengimą susijusias suinteresuotas puses.

Projektą įgyvendina Nacionalinio švietimo NVO tinklo, vienijančio 54 organizacijas (Tinklo nariai ir narių nariai), nariai, turintys kompetencijų ir patirties numatytose projekte švietimo politikos srityse, būtent viešoji įstaiga „Europos namai“, asociacija Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas, viešoji įstaiga „Pilietinės visuomenės institutas“, taip pat bus įtraukti kitų Tinklo narių ekspertai.

Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.