Naujienos

Tinklas teikia siūlymus atnaujinamui Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skirstymo ir panaudojimo aprašui

2021-12-06

2021 m. lapkričio 5 d. Tinklas pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pastabas ir siūlymus dėl atnaujinamo Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir  panaudojimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas). Pritariame Aprašo projekte numatytoms nacionalinio lygmens programoms ir prioritetinėms kryptims, tačiau atkreipiame dėmesį, jog atnaujinamos nuostatos neužtikrina neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų kokybės ir įvairovės didinimo bei kompetencijų ugdymo.  Siekiant, kad neformalusis vaikų švietimas papildytų formalųjį ugdymą ir būtų integrali švietimo dalis, t.y. būtų įtrauktas į mokinio asmeninių kompetencijų aplanką, siūlome tobulinti šias Aprašo nuostatas: 

  • Didinti nacionalinio lygmens programų krepšelį dvigubai, kadangi išlaidos, susijusios su šių programų įgyvendinimu, yra didesnės nei mokinių gyvenamosiose vietose vykdomos programos. 
  • Numatyti lanksčią NVŠ programų organizavimo struktūrą, tinkamą ne tik būrelių, bet ir projektinės veiklos organizavimo principams. 
  • Nustatyti didesnius teritorinius nacionalinių programų kriterijus, įtraukiant reikalavimą, kad programoje dalyvautų mokiniai iš daugiau nei vieno regiono savivaldybių.  
  • Nustatyti aiškius programų vertinimo ir atrankos kriterijus.  
  • Susieti kompetencijų ugdymą su programos turiniu bei metodais, t.y. ne tik numatyti reikalavimą nurodyti ugdomas kompetencijas, bet ir būdus, kaip įvardytos kompetencijos bus ugdomos programoje.  
  • Nuosekliai vykdyti visose savivaldybėse išugdytų kompetencijų vertinimą  ir įsivertinimą. 
  • Numatyti paslaugų teikėjų patirtų išlaidų kompensavimo mechanizmą, kai dėl ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino stabdomos NVŠ veiklos. 

Išsamiau su dokumentu galite susipažinti čia:

Pasiūlymai parengti įgyvendinant projektą  „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.