Naujienos

Ko neparodė Ministerijai pavaldžių įstaigų auditas: įsisenėjusios švietimo sistemos valdymo bėdos (ir kaip jas spręsti)

2019-04-05

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei 17 jai pavaldžių įstaigų audito išvados atskleidė, kad šių įstaigų tinkle – jų darbuotojų laimimi pirkimai, neefektyviai vykdomi įsigijimai ir net kai kur tvyrantis didelis nepotizmo lygis, – tarnybinė padėtis dažnai naudojama giminėms ar draugams proteguoti.

Kaip teigiama žiniasklaidoje, kitą patikrinimo dalį – funkcijų auditą – atliko pačios Švietimo ministerijos auditoriai, tačiau šio audito išvados iki šiol nėra paskelbtos. Būtent čia ir yra didžiausios švietimo sistemos valdymo bėdos. Tą rodo jau 2018 metais paskelbta Švietimo NVO tinklo analizė bei Valstybės kontrolės auditų (“Ar gali gerėti Lietuvos mokinių pasiekimai”, “Ar Lietuvos verslo priežiūros sistema efektyvi”) išvados. Siekiant pagerinti švietimo paslaugas, visų pirma turėtų būti išspręstos įsisenėjusios struktūrinės problemos.

“Nuo praėjusių metų pradžios siekėme atkreipti Ministerijos vadovybės dėmesį į neefektyvų pavaldžių įstaigų tinklą, šių įstaigų funkcijų ir veiklos persidengimą bei valstybei nebūdingų paslaugų teikimą. 2017 m. pabaigoje buvo atlikta funkcinė šių įstaigų analizė ir pateiktos rekomendacijos, tačiau pertvarka  iki šiol vyksta vangiai.”, – sako Švietimo NVO tinklo koordinatorė Judita Akromienė. Ministerija jau žengė pirmą žingsnį – pateikė LR Vyriausybės nutarimo ,,Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų įstaigų dalininko teisių pardavimo“ projektą, kuriuo siekiama atsisakyti ŠMSM įstaigoms pavaldžių viešųjų įstaigų. Visgi, šie veiksmai nėra pakankami, – būtina imtis ir pačių ŠMSM pavaldžių įstaigų tinklo pertvarkos.

Minėtoje Tinklo analizėje nustatytos šios pagrindinės švietimo pagalbos įstaigų reglamentavimo ir veiklos problemos:

 • Valstybės lygmeniu nėra aiškios vizijos, kokia turėtų būti švietimo valdymo struktūra. ŠMSM turi 10 nacionalinio lygmens pavaldžių švietimo pagalbos įstaigų, kurioms priskirtos funkcijos fragmentuotos, persidengia ir dažnai pažeidžia viešojo administravimo bei sąžiningos konkurencijos principus. Įstaigoms priskiriamos ne tik švietimo politikos įgyvendinimo ir viešųjų švietimo paslaugų kokybės priežiūros funkcijos, bet ir pačių paslaugų teikimas. Pavyzdžiui:
  • Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) koordinavimo funkcijos yra priskirtos dviems pavaldžioms įstaigoms – Lietuvos vaikų ir jaunimo centrui (LVJC) bei Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui (LMNŠC). Abi nacionalinės švietimo pagalbos įstaigos taip pat pačios teikia NVŠ paslaugas, t. y. organizuoja būrelius, edukacinius užsiėmimus, stovyklas, renginius, mokymus ir pan. Įstaigų veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose nenurodoma, kokiais kriterijais apibrėžiama kiekvienos įstaigos kompetencija, t. y. kodėl skirtingoms įstaigoms pavedamos įgyvendinti skirtingos arba tos pačios Ministerijos planavimo priemonės.
  • Net trys pavaldžios įstaigos – Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC), Informacinių technologijų centras ir Mokslo ir enciklopedijų  leidybos centras (MELC) – atlieka palaikomąsias, leidybos, aprūpinimo, kitas infrastruktūros užtikrinimo funkcijas. Be to, šios įstaigos parduoda savo paslaugas viena kitai.
  • Pagal funkcijas pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas priskirtas 9 įstaigoms, nors lygiagrečiai vykdoma pedagogų profesinio rengimo reforma kuriant pedagogų rengimo centrus universitetuose, neperžiūrint šią funkciją įgyvendinančių įstaigų tinklo;
  • Net 6 įstaigos (LMNŠC, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC), Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC), Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra (NMVA), Nacionalinis egzaminų centras (NEC), Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)) pagal funkcijas vykdo švietimo sistemos duomenų kaupimą ir analizę. Ši funkcija taip pat priskirta ir beveik visiems ŠMSM departamentams ir skyriams;
  • Ugdymo plėtotės centras (UPC) vykdo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditaciją, tačiau ir pats Centras vykdo tokias programas, t.y. pats akredituoja savo parengtas programas.
  • ŠMSM tiesiogiai pavaldi VšĮ “Vaikų poilsis” teikia vaikų vasaros stovyklų bei apgyvendinimo paslaugas, gaudama struktūrinių investicijų dotacijas. Tokiu būdu šiai įstaigai sudaromos išskirtinės konkurencinės sąlygos lyginant su kitais šių paslaugų teikėjais.
 • Nėra šių įstaigų nei veiklos kokybės matavimo, nei užtikrinimo mechanizmų – numatomi veiklos rodikliai orientuoti į procesą, lėšų įsisavinimą ir ilgametį įstaigų tinklo išlaikymą, o ne veiklos rezultatą ar juo labiau poveikį.
 • Nėra aiškios ir tikslios viešai prieinamos informacijos, kiek iš tiesų kainuoja šių įstaigų išlaikymas, t.y. kiek mokesčių mokėtojams kainuoja šioms įstaigoms priskirtų lėšų administravimas bei kokia jų teikiamų viešųjų paslaugų kokybė.
 • ŠMSM pavaldžioms įstaigoms leidžiama užsiimti įvairia su švietimu ir švietimo pagalba nesusijusia ūkine veikla, t.y. teikti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugas, leidybos paslaugas, verslo konsultacijas, ekskursijų organizavimo paslaugas ir pan.

Atsižvelgiant į šias problemas Švietimo NVO tinklas siūlo:

 1. Peržiūrėti visų įstaigų paskirtį ir funkcijas, atsisakant valstybei nebūdingų paslaugų ir perduodant jas vykdyti kitiems rinkoje veikiantiems teikėjams: leidyba ir spauda, mokymo ir metodinių priemonių rengimas, kvalifikacijos tobulinimo programų vykdymas, neformaliojo švietimo paslaugų teikimas.
 2. Nustačius valstybei būdingas funkcijas ir būtinąsias švietimo pagalbos paslaugas, konsoliduoti turinio ir švietimo kokybės priežiūros, kompetencijų vertinimo, stebėsenos bei administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas;
 3. Perduoti arba pertvarkyti į nevalstybines viešąsias įstaigas (t.y. atsisakant dalininko teisių) nebūdingas arba perteklines funkcijas vykdančias įstaigas:
  1. LVJC – perduoti Vilniaus savivaldybei, kadangi įstaiga faktiškai nevykdo švietimo politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijų, o teikia neformaliojo švietimo paslaugas daugiausia Vilniaus miesto savivaldybės vaikams;
  2. MELC – likviduoti arba pertvarkyti, kadangi įstaiga yra valstybinė leidykla ir vykdo neišskirtinę leidybinę veiklą – ūkinę veiklą, kuri turėtų būti vykdoma laisvoje rinkoje konkurencinėmis sąlygomis;
  3. VšĮ “Vaikų poilsis” – likviduoti arba pertvarkyti, kadangi įstaiga teikia vaikų stovyklų ir poilsio paslaugas – ūkinę veiklą, kuri turėtų būti vykdoma laisvoje rinkoje konkurencinėmis sąlygomis;
  4. B. Oškinio aviacijos mokykla – perduoti arba pertvarkyti, kadangi įstaiga teikia neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.
 4. Peržiūrėti ŠMM ir pavaldžių įstaigų veiklos planavimą ir koordinavimą, planuose bei ataskaitose aiškiai atskiriant priskirtas funkcijas ir kokybės rodiklius, atsisakant neefektyvaus planų ir ataskaitų rengimo proceso, kai pavaldžios įstaigos rengia savo didelės apimties dokumentus, kurie vėliau atkartojami ŠMM planuose ir ataskaitose.

Šie pasiūlymai buvo pateikti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai bei LR Seimo švietimo ir mokslo komitetui.

LR Vyriausybės programos įgyvendinimo plane pavaldžių įstaigų pertvarka numatyta įgyvendinti iki šių metų pabaigos (3.1.1. Darbas. Viešojo sektoriaus įstaigų sistemos (institucinės sąrangos) optimizavimas). Švietimo, mokslo ir sporto ministro teigimu, šiuo metu baigiamas rengti ministerijai pavaldžių įstaigų reorganizacijos planas, kuris netrukus bus pateiktas Vyriausybei.

Pozicija parengta įgyvendinant projektą  „Naujoji švietimo paradigma konkurencinėmis sąlygomis“. Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.