Naujienos

Tinklo siūlymai dėl 2021–2030 metų švietimo plėtros programos 2021 11 03 projekto

2021-12-03

2021 m. lapkričio 15 d. Tinklas pateikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pastabas ir siūlymus dėl švietimo plėtros programos projekto (toliau – Programa). Rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad tam tikros numatytos priemonės ir rodikliai yra nepakankami šioje Programoje, taip pat ir 2021–2030 nacionaliniame pažangos plane nurodytiems tikslams ir uždaviniams pasiekti, ypač sprendžiant šias problemas: 

  • Sudaryti vienodas mokyklinio starto galimybes visiems dėl naujų ar modernizuotų ikimokyklinio ugdymo įstaigų apimties.  
  • Užtikrinti neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) prieinamumą, atsižvelgiant į susitarimo dėl Lietuvos švietimo politikos (2021 – 2030) įsipareigojimus iki 2027 m. sudaryti galimybę vaikams nuo 3 metų dalyvauti NVŠ veiklose ir įdiegti pasiekimų vertinimo modelį.
  • Didinti švietimo įtrauktį ir prieinamumą – dėl ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų pritaikymo negalią turintiems asmenims bei aukštojo mokslo prieinamumo specialiųjų mokymosi poreikių turintiems asmenims ir asmenims, kilusiems iš žemas pajamas turinčių šeimų. 
  • Įdiegti efektyvią ir veiksmingą suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą sistemą – dėl lietuvių kalbos mokymai kitų šalių piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje.

Išsamiau su dokumentu galite susipažinti čia:

Siūlymai parengti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „NVO – aktyvios švietimo sistemos dalyvės“.