Naujienos

Projekto „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“ rezultatai

2023-01-31

Nacionalinis švietimo NVO tinklas kartu su partneriais baigė įgyvendinti projektą „Švietimas po NVO didinamuoju stiklu“, kuro tikslas – sukurti sąlygas ir sustiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų į(si)traukimą į švietimo politikos įgyvendinimą visose jos įgyvendinimo pakopose (nuo konkrečių švietimo paslaugų teikimo iki sprendimų priėmimo) ir srityse (ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo).

Daugumoje savivaldybių NVO dalyvavimas švietimo politikos formavime ir įgyvendinime yra silpnas ir fragmentiškas, organizacijų ištekliai ir gebėjimai – nepakankami, o savivaldybėse vyrauja nepasitikėjimas jomis. Nacionaliniu lygmeniu NVO atskyrimas nuo bendros švietimo politikos ir ugdymo sistemos riboja galimybes didinti švietimo įvairovę ir teikti gyventojų poreikius atliepiančias kokybiškas švietimo paslaugas.

Projekto veiklos padėjo sustiprinti nevyriausybinių organizacijų, ypač regioninių, gebėjimus ir advokaciją švietimo srityje bei sukūrė palankesnę aplinką ir instrumentus joms dalyvauti švietimo politikos formavime ir sprendimų priėmime, sistemingiau vykdyti nacionalinės ir vietos valdžios institucijų priežiūrą.

Projekto uždaviniai:

 • Stiprinti švietimo NVO gebėjimus, skatinti dialogą tarp vietos valdžios ir NVO, vykdyti advokaciją dėl švietimo paslaugų perdavimo NVO Vilniaus miesto, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos, Alytaus miesto ir rajono savivaldybėse;
 • Aktyviai dalyvauti ir teikti siūlymus dėl bendrojo ugdymo, ypač pilietiškumo ugdymo srityje, programų ir praktinio 4K modelio rengimo bei vykdyti jų advokaciją ir įgyvendinimo stebėseną, taip atveriant galimybes realiam NVO įtraukimui;
 • Atlikti švietimo duomenų teikimo ir panaudojimo švietimo srities sprendimų priėmimui analizę bei pateikti siūlymus dėl jos tobulinimo, vykdyti advokaciją ir stebėseną, pasitelkiant partnerių išteklius ir gebėjimus.

Projekto rezultatai:

 • Šešių savivaldybių (Utenos ir Trakų rajono, Kauno miesto ir rajono, Kazlų Rūdos ir Vilniaus miesto) administracijoms ir taryboms pateikti siūlymai dėl vietos švietimo NVO įtraukimo į patariamuosius darinius bei rekomendacijos dėl partnerystės su NVO švietime skatinimo.
 • Surengtos apskritojo stalo diskusijos su šešių savivaldybių NVO, savivaldybių tarybų, administracijos ir pavaldžių įstaigų atstovais apie vietos NVO ir savivaldos institucijų bendradarbiavimą bei NVO dalyvavimą švietimo sistemoje.
 • Atlikti advokacijos veiksmai, siekiant parengtų siūlymų ir rekomendacijų įgyvendinimo bei NVO įtraukimo į švietimo sistemos klausimų sprendimą.
 • Parengti ir atsakingoms valstybės institucijoms pateikti 2 dokumentai su siūlymais ir rekomendacijomis dėl bendrojo ugdymo programų ypatingą dėmesį skiriant tarpdalykinėms ir pilietiškumo programoms.
 • Surengta diskusija dėl pateiktų siūlymų su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų, Nacionalinės švietimo agentūros ir kitų švietimo institucijų ir įstaigų atstovais.
 • Parengta Lietuvos švietimo duomenų analizė ir rekomendacijos dėl atvirų duomenų švietimo srityje principo įgyvendinimo.
 • Daugiau nei 250 dalyvių (NVO, valstybės ir savivaldybių institucijų atstovų) įgis žinių apie įvairius pilietiškumo kompetencijų ugdymo modelius ir jų integravimo į formalųjį ir neformalųjį švietimą galimybes dalyvaudami mokymuose.
 • 58 dalyviai iš 15 NVO sustiprins gebėjimus dalyvauti priimant švietimo politikos sprendimus nacionaliniu ir vietos lygmenimis, parengs savo organizacijų advokacijos planus dėl konkrečių švietimo klausimų, aktualių organizacijoms, įgyvendinimo.

Su projekto metu vykdyta veikla ir rezultatais taip pat galite susipažinti leidinyje
_ _ _ 

Projektą įgyvendino Švietimo NVO tinklo nariai „Pilietinių iniciatyvų centras“, „Europos namai“, „Pasaulio piliečių akademija“, „Turing School“, kartu su partneriais iš Norvegijos „Europos Vergelando Centru“ ir Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūdoje. Projekto pabaiga – 2023 m. sausio mėn. 31 diena.

Projektą remia Aktyvių piliečių fondas, finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų.