Naujienos

NVO stiprins savo vaidmenį švietimo sistemos kaitoje

2022-07-14

Nacionalinis švietimo NVO tinklas (toliau – Tinklas) įgyvendina projektą „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“, finansuojamą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

„Šiuo projektu siekiame stiprinti nevyriausybinių švietimo organizacijų stebėsenos ir advokacijos gebėjimus besikeičiančioje švietimo sistemos aplinkoje. Įgyvendindami numatytas veiklas, norime didinti organizacijų dalyvavimo švietimo sistemoje įsitraukimą tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmenimis“, – pagrindinius projekto tikslus apibrėžia Nacionalinio švietimo NVO tinklo direktorė Judita Akromienė.

Projekto veiklų poreikio atsiradimo priežastys

Tinklas ir jo nariai aktyviai dalyvauja struktūrinių pokyčių švietimo srityje stebėsenoje ir advokacijoje. Pastaruoju metu, dėl COVID-19 pandemijos ir karo Ukrainoje, švietimo sistema ir visas NVO sektorius susiduria su dar didesniais iššūkiais. Tai iliustruoja kovo pabaigoje NVO atliktos apklausos duomenys – per 100 nevyriausybinių organizacijų pasiūlė įvairias švietimo paslaugas į Lietuvą atvykusiems ukrainiečiams.

Tinklo atstovai taip pat numato aktyviai dalyvauti Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ (toliau – Strategija LT2050) bendrakūryboje, siekdami iškristalizuoti švietimiečių ateities projekcijas ir į šį procesą įtraukti platesnes visuomenės grupes.

Remiantis tarptautiniais gerosios praktikos standartais, bus stiprinama nevyriausybinių organizacijų atskaitomybė, siekiant didinti visuomenės pasitikėjimą šiuo sektoriumi.

Projekto uždaviniai ir numatytos veiklos

1. Didinti Nacionalinio švietimo NVO tinklo narių skaidrumą, viešumą ir atskaitomybę:

  • atnaujinti organizacijų įstatus ir kitus teisės aktus;
  • peržiūrėti narių atskaitomybės dokumentus ir parengti siūlymus dėl jų tobulinimo;
  • atlikti išorinį Tinklo metinės finansinės ataskaitos išorinį auditą.

2. Plėtoti ir stiprinti švietimo NVO, valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų bendradarbiavimą bei skatinti nevyriausybinių švietimo organizacijų dalyvavimą švietimo sistemoje:

  • tęsti kuriamos Mokymosi visą gyvenimą sistemos stebėseną ir advokaciją;
  • spręsti įtraukaus švietimo ukrainiečių pabėgėliams klausimus;
  • dalyvauti Piliečių pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui strategijos veiksmų plano rengime;
  • atnaujinti prioritetines Tinklo veiklos kryptis;
  • dalyvauti Strategija LT2050 bendrakūrybos procesuose ir organizuojant interaktyvias diskusijas visuomenei.

3. Stiprinti švietimo NVO finansinį tvarumą ir didinti galimybes teikti viešąsias paslaugas:

  • kartu su mokslininkais atlikti nevyriausybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų kokybinį tyrimą, kuris padėtų plėtoti nepriklausomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų tinklą.

4. Vykdyti 2021-2030 m. nacionalinio pažangos plano (NPP) uždavinių ir jų poveikio rodiklių įgyvendinimo stebėseną:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022 m. liepos-gruodžio mėn.

Projektą „NVO vaidmens stiprinimas švietimo sistemos kaitoje“ finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal 2022 metų Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkursą. Projekto veikloms įgyvendinti skirta 57 472,07 Eur.